Lead-paint safety video in other languages

You can watch this video in Spanish, Hmong, Somali, or English.

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Seguridad de la Pintura con Plomo (Lead Paint Safety Spanish)

En este video aprende como identificar la pintura con plomo en las casas antiguas y como proteger a tu familia de los peligros de envenenamiento por plomo.

Tiv thaiv cov xim muaj txhuas (Lead Paint Safety, Hmong)

Cov xim ua pleev cov tsev qub qub lawm tej zaum nws kuj muaj txhuas. Txhuas yog ib yam “metal” ua lom tau neeg thaum ib tug neeg twg nqo tau ib yam khoom ua muaj txhuas lo yog nqus pas tau hmoov txhuas. Lub nroog Minneapolis daim “video” no yuav pab qhia rau koj kom paub ntsuam xyua cov xim ua muaj txhuas thiab tiv thaiv koj tsev neeg.

Ka digtoonaanta Sunta Liidhka (Lead Paint Safety, Somali)

Riinjiinga darbiyada ee guryaha mudo badan dhisnaa waxaa suuro gal ah in ay leeyihiin suntn looyaqaan Liidh (Lead). Si aad qoyskaaga uga ilaalisid qatarta suntan, Fiidiyoowgaan city of Minneapolis, ka baro sida loo ogaado darbiyada kalaradoodu leeyihiin suntaa, & sidii aad uga ilaalin lahayd qoyskaaga

Lead-paint safety (English)

Paint on older homes may contain lead. Learn how to identify lead paint and protect your family from potential dangers of lead poisoning in this video from the City of Minneapolis.