Oromiffa (Oromo)

Yoo marsariitii kana irraa fuulli ingliffaa kam iyyuu afaan Oromootti akka isinii hiikamu barbaaddan 311 (612-673-3000) Minneapolis ala bilbilaatii nama afaan Oromoo isinii hiiku gaafadha. Gara fuulduraatti odeeffannoon afaan Oromo waan hiikamuuf fuula kanarraa isatti qabsiifna(link) goona. Yeroo dhihootti deebi’aailaala’a.

Vaayirasii Koronaa COVID-19

This illustration, created by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), shows the structure of the coronavirus.

Marsariiti Magaalaa Minneapolis kan COVID-19

Afaan Oromoon gargaarsaa fi odeeffanno waa’ee COVID-19 argadhu.

Marsariiti Magaalaa Minneapolis kan COVID-19

Shaakala Gaarii Haguuggaa COVID-19

Waa’ee COVID-19 irratti odeeffannoo caalmaatti hammayyoome argachuuf ‘health.mn.gov’ daawwadhaa.

Filannoowwan Poolisii Deebiikennuuf

Community members meeting

Waamicha bilbilaa kan rakkoo, addumaan bilbila fayyaa kan sammuutiif deebii kenninu babal’isuudhaaf daandii haaraa qopheessaa jirra.

Filannoowwan Poolisii Deebiikennuuf

Fooyya’iinsa imaammata Poolisii

Hawaasa waliin walitti dhufeenyi  Poolisii akka fooyya’uuf hojjechaa jirra. Dabalataanis, miseensota hawaasaa tajaajillu waliin amanamummaa qabnu guddisuu barbaanna.

Fooyya’iinsa imaammata Poolisii