Tso npe ua organics recycle

Txhua tus nyob hauv city yeej koom tes ua tau organics recycling.

Kev nqa khib hnyiab rau cov tswv tsev thiab cov xaub tsev hauv zos

family throwing out organics recycling bag

Kev tso npe

Yog tias koj cov thoob khib hnyiab muaj npe sau tias “Property of City of Minneapolis”, lub City yeej tuaj thauj khib hnyiab ntawm koj thiab koj tso npe tau rau organics recycling uas yog pov tej zaub seem pov tseg rau nws ib lub khib hnyiab yam tsis sau nqi dabtsi li. Muaj ob txoj kev cai rau koj tso npe rau organics recycling:

Pib li cas

Peb mam li xa ib lub thoob khib hnyiab xim ntsuab uas yog organics recycling tuaj rau koj tom qab koj tso npe tag. Kuj yuav xa ib pob khoom tos txais tuaj rau koj. Pob khoom tos txais no yuav muaj:

  • Ntawv taw qhia sau cov zaub seem organic
  • Hlau nplaum rau ntawm tub yees
  • Ib co hnab yas uas txawj yaj rau hauv av

Cov neeg xaub tsev tshiab uas lub City tuaj thauj khib hnyiab rau cov thoob ntsuab organic tiv tauj tau peb lub os fiv los mus thov pob khoom tos txais.

Siv koj lub thoob

Cov khoom organic yuav tsum muab tso rau hauv ib lub hnab yas uas yog BPI-certified lossis ib lub hnab ntawv ntim khoom. Lub thoob ntsuab no yuav tuaj thauj khib hnyiab rau hnub nqa khib hnyiab.

Thov dua ib lub thoob

Koj tej khoom organic yuav tsum haum rau lub thoob. Yog tias pheej puv tas zog, tiv tauj peb lub os fiv los thov ib lub thoob loj dua lossis ib lub thoob ntxiv. Yog tias koj muaj cov khoom organic ntau ntxiv, koj nqa tuaj tau rau chaw organics drop-off.

Cov neeg xaub tsev uas City tsis tuaj thauj khib hnyiab

Cov tsev as phav meem uas loj zog tsis muaj lub City tuaj thauj khib hnyiab.

Yog tias koj lub tsev xaub muaj ib lub thoob khib hnyiab loj, yuav muaj dua lwm tus neeg tuaj thauj thiab lawv yuav sau npe nyob rau lub thoob no. Koj muaj ob yam rau koj xaiv rau cov khoom organic recyle: 

  • Mus tso npe kom cov neeg pej xeem nqa tau tej khoom organic rau  chaw orrganics drop-off. Yuav tsis them nqi tuaj pov khoom organic rau qhov chaw no.

Koom tes nrog tus tswj xyuas koj lub tsev as phav meem seb lawv puas kam ntxiv cov thoob khaws organic rau ntawm koj tsev. Mus xyuas Collection for businesses and large buildings yog xav paub ntxiv.

Lag luam

Txhua lub chaw lag luam yuav tsum muaj thoob recycle. Hennepin County tseev kom tej chaw lag luam muaj cov thoob pov tej zaub rau hauv, xws li organics recycling.

Mus xyuas Collection for businesses and large buildings yog xav paub ntxiv.

 

 

 

Organics Recycling – Vim li cas kuv ua

Los mloog seb vim li cas tej neeg hauv Minneapolis muab lawv tej zaub seem los ua chiv, thiab nrog lawv koom tes ua organics recycling.

Contact us

Solid Waste & Recycling

 Facebook

Xov tooj

612-673-2917

Chaw nyob

Eastside Maintenance Facility

2635 University Ave NE

Minneapolis, MN 55418

Lub sijhawm ua haujlwm

8 a.m. - 4:30 p.m. 

Hnub Monday - Hnub Friday

Lub tsev no raug kaw rau pej xeem.