Organic recycling daim ntawv sau npe

Yog tias koj cov thoob khib hnyiab muaj npe sau tias “Property of City of Minneapolis”, lub City yeej tuaj thauj khib hnyiab ntawm koj thiab koj tso npe tau rau organics recycling uas yog pov tej zaub seem pov tseg rau nws ib lub khib hnyiab yam tsis

Ua ntej koj pib

Koj yuav tsum muaj City tuaj tos cov kev pabcuam los sau npe.

Saib leej twg tuaj yeem sau npe

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Sau npe rau organics recycling

Contact us

Solid Waste & Recycling

 Facebook

Xov tooj

612-673-2917

Chaw nyob

Eastside Maintenance Facility

2635 University Ave NE

Minneapolis, MN 55418

Lub sijhawm ua haujlwm

8 a.m. - 4:30 p.m. 

Hnub Monday - Hnub Friday

Lub tsev no raug kaw rau pej xeem.