Lus qhia txog tus kabmob coronavirus hais ua lus Hmoob

Tsab cais “stay at home” tau tag rau lub 5 hli tim 18 lawm. Tsab cais “Stay Safe Minnesota" tau muab coj los siv lawm. Yog xav twm ntxiv tsab cais tshiab no ua lus Akiv mus saib hauv no: mn.gov/covid19.

Radio | Tsab cai "nyob nyabxeeb" (Stay Safe) | Kev Pabcuam Vaj Tse Nyob | Kev pab rau cov tswvcuab lagluam | Cov lub qhia hais rau sawvdaws | Daim ntawv qhia txog kev pab | Gap Funding | Nthuav cov kev Saib Tsis Taus thiab kev Tsis Tuaj Yus Tog

Open Data Icon
Cases

See COVID-19 cases in Minneapolis

Hu tau rau

 • Yog muaj lus nug txog lub Nroog cov kev pab: Hu 311 mus nrog ib tug Hmoob sawv cev lub Nroog tham.
  7 a.m. - 7 p.m. Monday txog Friday. 
 • Xeev Minnesota lub chaw ua haujlwm saib xyua kev noj qab hauv huv tus xovtooj rau lus nug:  651-201-3920
  8 a.m.-6 p.m.
 • Lub Xeev tus xovtooj nug txog tsev kawmntawv thiab kev zov menyuam: 651-297-1304 lossis 1-800-657-3504
  8 a.m.-6 p.m.
 • Hennepin County: 612-348-3000
  8 teev sawv ntxov - 8 teev tsaus ntuj txhua hnub
 • Kev Pab Qhia Txog Kev Cai Lij Choj Dawb rau Cov Neeg Xauj Tsev nyob hauv lub xeev Minnesota. Peb lub koom haum HOME Line muaj neeg txhais lus Hmoob. Hais lus Hmoob, Hu 612-255-7104.

Xovtooj cua hais ua lus Hmoob - "Kuv Lub Nroog Minneapolis" (WIXK AM1590)

Kuv lub Nroog Minneapolis suab lus Hmoob xovtooj cua WIXK yog qhov chaw sibtxua lus coj lub Nroog cov kev pab txhawb nqa pejxeem tuaj pub rau tsoom Hmoob sawvdaw kom tau paub thiab muaj kev nyab xeeb. Cov qhua tshwjxeeb tuaj koom hais lus suam huabcua yog cov paubtab thiab txawjntse txog lawv cov luag haujlwm thiab kev pab pejxeem.

Mus mloog cov xovxwm xovtooj cua dhau los lawm nyob qho no.

Lub 5 hli tim 21

Lub 5 hli tim 14

Lub 4 hli tim 23

Lub 4 hli tim 16

Lub 4 hli tim 9

Lub 3 hli tim 26:  COVID-19 tsab cai txwv kom yuav tsum “nyob-hauv-vajtsev” tsis pub tawm.

Tom Thao thiab Luisa Pessoa-Brandao tuaj tom lub nroog Minneapolis qhov chaw ua haujlwm Health Department tuaj tham txog lub xeev Minnesota tsab cai txwv pejxeem kom yuav tsum nyob hauv vajstev tsis pub tawm thiab nws ho pab tivthaiv tus kabmob COVID-19 tau zoo li cas.

Lub 3 hli tim 19: Tus kabmob COVID-19 tsab cai txwv pejxeem.

Mao Thao thiab Chao Yang tuaj ntawm Ramsey County Department of Public Health tham txog txoj kev txwv kaw tsev kawmntawv, kaw chaw lagluam noj mov thiab lwm yam kev lagluam vim yog tus kabmob COVID-19. Michelle Rivero tuaj tom Office of Immigrant and Refugee Affairs qhia txog cov kev cuam tshuam tus kabmob no muaj rau cov neeg tsis yog “xamxaj” Amelikas.

Minnesota tsab cai "nyob nyabxeeb" (Stay Safe)

Tsab cais “stay at home”tau tag rau lub 5 hli tim 18 lawm. Tsab cais “Stay Safe Minnesota" tau muab coj los siv lawm. Yog xav twm ntxiv tsab cais tshiab no ua lus Akiv mus saib hauv no: mn.gov/covid19.

Kuv yuav hu leej twg yog kuv muaj lus nug txog lub xeev Minnesota tsab cai stay safe order?

Thov tsis txhob hu 911 yog qhov teebmeem tsis yog kubntxhov heev. Yog koj nyob lub nroog Minneapolis, koj hu tau rau 311. Yog nyob sav nrauv no hu tau rau 612-673-3000.

Mus mloog tswv xeev cov lus hais txog tsab cais Stay Safe.

#StaySafeMN

Pib lub 5 Hlis Tim 18

Stay Safe order permitted activities in Hmong poster preview image
Download

Cov kiab khw muag ub muag no, cov mall, thiab lwm yam kev lag kev luam rov qheb tau yog tias lawv ua tib zoo npaj raws li tau qhia thiab tsuas cia neeg tuaj puv ib nrab xwb.

Cov lab noj mob, cov chaw haus dej caw, cov chaw txiav plaub hau, thiab tej gym tseem tsis tau tso cai qhib.

Cov pejxeem Minnesota mus koom tau nrog lawv cov phoojywg thiab cov nruab zeb tsuas tsis pub coob tshaj li 10 leej.

Txwv tsis pub muaj tej kev sib txoos ntawm tej zej tej zos xws li kev teev ntuj, kev uasi, lossis tej kev thov vajtswv ua tej pawg uas coob tshaj li 10 tus tibneeg.

Cia li nco ntsoov xyaum ua tej uas hais nram no:

 • Nquag ntxuav koj ob txhais tes
 • Mus kuaj yog koj muaj tus tsos mob
 • Nco ntsoov nrug deb ntawm lwm tus
 • Looj qhov ncauj qhov ntswg
 • Nyob hauv tsev thaum koj nyob tau

Nco ntsoov nrug deb ntawm lwm tus

mn.gov/covid19

Kev Pabcuam Vaj Tse Nyob

Thaum lub 3 hlis hnub tim 23, xyoo 2020, Governor Walz tau kos npe rau Daim Ntawv Txib Kom Ua Raws Li Hais Vim Muaj Kev Kub Ntxhov 20-14 ncua cov kev ncaws neeg tawm tsev thiab daim ntawv tus neeg txiav txim rau tus tswv tsev vim tus kab mob COVID-19 tsim kev kub ntxhov rau lub tsam thawj thaj yeeb. Daim Ntawv Kom Raws Ua Li Hais no yuav tiv thaiv kom cov pej xeem muaj tsev nyob thiab txwv kom tsis txhob raug ncaws tawm tsev thaum lub tsam thawj muaj kev kub ntxhov los ntawm txoj kev noj qab haus huv.

Nroog Minneapolis cov kev pab

Kev pab rau cov tswvcuab lagluam

Cov lub qhia hais rau sawvdaws

stay-home-mn-order-art-banner-v1_HMONG_tcm1055-425576

Daim ntawv qhia txog kev pab

COVID-19 nyiaj them txhim kho tebchaws kev covnyom

Nthuav cov kev Saib Tsis Taus thiab kev Tsis Tuaj Yus Tog

Viruses don't discriminate and neither should we.

Tus kab mob COVID-19 yeej tsis xaiv yeeb vim koj yog haiv neeg twg, seb koj tuaj qhov twg tuaj, seb koj muaj ntaub ntawv nyob teb chaws no li cas, los yog lwm yam hlo li.

Yog hais tias tshwm sim raug koj los yog koj tau pom teeb meem txog kev saib tsis taus los yog tuaj lwm tus tog hu rau lub xeev Minnesota Tus Xov Tooj Hu Yog Muaj Kev Raug Saib Tsis Taus ntawm 1-833-454-0148 los yog xa daim ntawv hauv computer. Tus xov tooj no muaj cov kws tshawb fawb los ntawm lub koos haum Minnesota Department of Human Rights. Kuj muaj kev pab txhias lus thiab txhais ntaub ntawv thiab.

Yog hais tias koj raug tsim txom los ntawm txoj kev yuam cai, nrog rau kev yuam cai los ntawm txoj kev ntxub ntxaug, los yog tsam muaj kev puas tsuaj rau koj tus kheej, hu rau 911 tam siv.

Last updated May 26, 2020

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-263-6850.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2020 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo