Tej kev mus los thiab kev thauj mus los

Peb mam li qhia koj paub txog tej kev tsav tsheb thiab kev taug uas raug muab kaw.

Kev tsav tsheb raug kaw

Tej kev uas raug kaw tam sim no  

  • Txoj kev 6 Street South hauv nruab nrab 3 thiab 4 avenues raug kaw (txoj kev tsav tsheb thiab txoj kev taug tibsi).

Tam sim no, lwm txoj kev yeej tseem qhib tsav mus tau. Peb mam li tshaj tawm qhia txog lwm txoj kev uas yuav muab kaw. Peb lub hom phiaj yog txo kom tsis txhob muaj neeg taug kev mus mus los los, txhob muab tsheb tsav mus mus los los thiab tsheb npav rau thaum ceev lub sijhawm hais rooj plaub.

Siv lub twj pom duab ntawm cov kev uas raug kaw.

Tso npe txais xov xwm los ntawm Metro Transit

Tso npe rau Metro Transit kom thiaj li paub txog tej xwm uas cuam tshuam tej tsheb npav.

Cheem tsam muaj neeg zov saib xyuas ib ntus

Lub City tau koom tes los muaj kev tiv thaiv zov saib xyuas ib cheeb tsam cov tsev ntawm tsoom fwv ib ntus.

Xws li yog:

  • City Hall
  • lub Hennepin County Government Center
  • lub new Public Service Building
  • lub Hennepin County Jail
  • tej vaj tse tub ceev xwm

Yuav muaj tej kev zov saib xyuas no rau thaum hais rooj plaub mus.