Xov xwm thiab kev nyab xeeb txog rooj plaub

Lub City koom tes nrog tej koom haum los pab saib xyuas kom txhua tus nyab xeeb thiab paub zoo txog rooj plaub ntawm tus Qub Tub Ceev Xwm Nyob Hauv Minneapolis Derek Chauvin uas raug lub txim tua tus

Kuv xav

Tiv Tauj Lub City

Xwm txheej ceev

Hu rau 911 yog tias muaj xwm txheej ceev uas ib tug twg cheem tsum kev pab ceev los ntawm tub ceev xwm, tub tua hluav taws, lossis cov kws ua haujlwm hauv tsev kho mob.

Qhia tawm tej yam txawv txav tuaj rau Minneapolis Police

Yog xav hu tuaj qhia rau Minneapolis police txog tej yam txawv txav uas tsis yog xwm ceev. [Piv txwv li: Hu tuaj qhia txog ib lub tsheb cav ceev ceev uas tsis muaj daim paib tsheb rhais rau lossis pom dabtsi txawv txav nyob rau qab tsib taug twg.]

Hu rau kab xov tooj tip line

Lwm yam xwm uas tsis yog xwm ceev

Hu rau 311

Lus nug txog tej lag luam thiab vaj tse lag luam

Hu rau Lub City Pab Pawb Saib Xyuas Cov Lag Luam Me

Contact us

Minneapolis 311

Hours

7 a.m. – 7 p.m.
Monday – Friday

Tip Line

Minneapolis Police Department

Text

847411

Tip Line

MN CrimeStoppers

Small Business Team

Community Planning & Economic Development

Phone

612-673-2499

Address

Public Service Building
505 Fourth Ave. S., Room 320
Minneapolis, MN 55415