Lus tsis txaus siab txog ib tug tub ceev xwm

Koj ua tau daim ntawv tsis txaus siab txog ib tug tub ceev xwm uas ua haujlwm hauv City of Minneapolis Police.

Ua ntej koj pib

  • Nkag siab txoj kev ua ntawv tsis txaus siab txog tub ceev xwm mus li cas
  • Thaum koj ua tiav daim ntawv no lawm, yog koj xa daim ntawv tsis txaus siab mus rau chaw haujlwm Office of Police Conduct Review (OPCR).

  • Thov sau qhia cov teeb meem txhua yam uas pab peb paub xwj qhov koj tsis txaus siab. 

  • Tsis tas koj yuav sau ntawv rau txhua kab.

  • Tsis tas koj yuav sau qhia koj li ntaub ntawv tiv tauj. Tiamsis yog koj tsis sau qhia koj cov ntaub ntawv tiv tauj, peb yuav tiv tauj tsis tau koj.

Yuav ua ntawv tsis txaus siab txog tub ceev xwm li cas

Hauv online

Koj ua tau daim ntawv tsis txaus siab hauv online los tau.

Ua ntawv tsis txaus siab online

Tim ntsej tim muag

Koj mus nqa tau daim ntawv tsis txaus siab tim ntsej tim muag ntawm:

Koj muab sau kom tiav ua ntej koj mus los tau.

Rub tawm daim ntawv tsis txaus siab

Xa hauv ntawv tuaj

Koj rub tawm tau daim ntawv tsis txaus siab yog koj xav muab xa hauv kev xa ntawv tuaj.

Rub tawm daim ntawv tsis txaus siab

Xa mus rau Office of Police Conduct Review

Request accessible format

If you need help with this information, please email 311, or call 311 or 612-673-3000.

Please tell us what format you need. It will help us if you say what assistive technology you use.

Daim ntawv tsis txaus siab rau tub ceev xwm tes Hauj lwm

Contact us

Chaw haujlwm Office of Police Conduct Review

Xov tooj: 612-673-5500

Fej ntawv: 612-673-2599

TTY: 612-673-2157

Chaw nyob

Lub Nroog Tsev Nom Tswv/City Hall
350 Fifth St. S.
Chav/Room 239
Minneapolis, MN 55415

Chaw haujlwm qhib

8:30 a.m. – 4:30 p.m.
Hnub 1 txog Hnub 5