Cov khoom organics uas txais tau

Nov yog qhov koj tuaj yeem ua tau thiab tsis tuaj yeem muab tso rau hauv koj lub laub Organics ntsuab uas rau Khoom Mus Ua Dua (ua chiv).

Cov uas koj tuaj yeem uab ua chiv

Zaub mob seem

 • Txiv thiab zaub
 • Nqaij, ntses, thiab pob txha
 • Khoom noj uas muaj mis nyuj
 • Qe thiab plhaub qe
 • Cov nplej ya fawn, taum pauv thiab mov
 • Nplej thiab cereal
 • Noob txiv thiab plhaub txiv

Cov ntawv uas lo khoom noj lawm

plain paper plates, paper towel, compostable paper cup, paper bag

 

 • Cov thawv tso phivxa (pizza) thaum lawv xa tuaj rau yus
 • Ntawv so tes thiab pob ntawv so khoom
 • Cov thawv ntim qe
 • Khib nyiab ua chiv uas muaj cov ntawv pom zoo certified*
  • Tej phaj
  • Tej khob
  • Tej Tais
  • Tej txws uas ntim zaub ntim mov
  • Lauj kaub tais diav

*Saib seb puas pom cov lus “compostable” los sis pom BPI teev rau cov khoom uas tau cov ntawv pom zoo certified. Tsuas yog cov khoom nrog lub logo uas txais tau xwb. Lub BPI logo txhais tau hais tias cov khoom raug kuaj thiab yuav ua kom tag nrho thiab nyab xeeb yam tsis tau tawm hauv cov khoom tsis zoo xws li microplastics.

BPI (Koom Haum Cov Khoom Uas Lwj Taus) yog ib lub tuam txhab ua ntawv ntawv pov thawj thib peb. ntawv pov thawj tuaj yeem ua chiv tau los ntawm kev mus xyuas BPI lub vev xaib thiab tshawb xyuas lawv cov Certified Compostable Products Catalog.

BPI Product Catalog

 

Lwm yam khoom uas nyob rau hauv tsev uas lwj ua tau chiv

compotable silverware, coffee grounds and filter, tea bag, and houseplant leaves
 • Cov noob kas fes uas twb muab zom lawm thiab daim ntaub lim
 • Plaub hau thiab rau tes uas tau muab txiav lawm
 • Cov ntaub so ntswg
 • Cov pob rwb thiab cov pas rwb uas muaj tus pas ntawv
 • Tej nroj tsuag thiab paj txiav hauv vaj hauv tsev
 • Cov khoom uas yog ntoo xws li cov pas siv noj mov, cov pas noj khob noom popsicle thiab cov pas dig hniav

Tsis kam txais cov no

Tsis txhob muab cov khoom no tso rau hauv koj lub laub nqa khoom organic

 • Khib nyiab nraum zoov li nyom nplooj los sis lwm yam 
 • Cov ntaub qhwv
 • Pawm thiab cov khoom siv tu cev
 • Cov tsiaj thiab tsiaj cov quav, xuab zeb siv rau tsiaj quav los sis cov txaj pw
 • Tshauj ntxuav tsev los sis cov ntaub so menyuam
 • Roj
 • StyrofoamTM 
 • Cov ntaub siv rau thaum ziab khaub ncaws (dryer lint thiab dryer sheets)
 • Cov khib nyiab uas muab recycle tau (xws li taub mis, lam hwj, hlau, ntawv, yas)
 • Shredded paper
 • Cov thawv uas ntim zaub mov hauv lub tub yees cua khov 
 • Cov nhab ntim pobkw ci rau lub microwave
 • Gum 
 • Cov hnab uas qhwv khoom noj los ntawm cov chaw ua khoom noj
 • Cov khoom ua teev lo lus lwj taus “biodegradable” rau
 • Daim ntawv siv quav ciab lossis ntawv parchment (tshwj tsis yog nws tau lees paub los ntawm BPI)

Kawm ntxiv txog cov khoom

Sau ib daim qauv ntawm phau ntawv qhia Organics Recycling saib thaum koj muaj lus nug txog dab tsi tuaj yeem mus rau hauv koj lub laub khoom organics ntsuab.

Kuv vim li cas

Mloog seb vim li cas lwm tus neeg nyob hauv Minneapolis muab lawv cov organics ua chiv, tom qab ntawd koom nrog lawv hauv kev coj mus ua dua tshiab.

Contact us

Solid Waste & Recycling

 Facebook

Phone

612-673-2917

Address

Eastside Maintenance Facility

2635 University Ave NE

Minneapolis, MN 55418

Office hours

8 a.m. – 4:30 p.m.
Monday – Friday

This building is closed to the public.