Tuam Tsev Ceev Xwm cov kev cai

Koj yeej nyeem tau Tuam Tsev Ceev Xwm cov kev cai thiab muab tau ncauj lus tswv yim saum huab cua thiab tim ntsej tim muag.

Hais Txog

Lub Minneapolis Police Department (Minneapolis Tuam Tsev Ceev Xwm) (MPD) yuav muaj cov kev hloov loj rau:

 • Nws cov phom phiaj, zeem muag, cov muaj meej mom thiab cov hom phiaj
 • Nws ntau cov kev cai

Qhov kev sib hais haum yuav yog:

 • Tsuam ntxiv rau cov kev hloov ntawm cov kev cai tshiab
 • Txhawb txoj kev sib ntseeg siab ntawm MPD thiab cov zej zog uas nws pab txog

Lub zej zog yuav muaj caij los muab ncauj lus tswv yim rau cov kev cai ceev xwm.

Police officer with body worn camera

Cov tswv yim cai

 • Cov phom phiaj, zeem muag thiab cov muaj meem mom
 • Kev siv dag zog hnyab
 • Kev ceev xwm tsis ntxub ntxaug thiab nyob nruab nrab ntug
 • Cov kev cheem nres, cov kev tshawb thiab cov kev ntes

Kev Cob Qhia

Muab cov kev cai sau kom muaj txoj kev cob qhia meej rau cov tub ceev xwm txog:

 • Kev coj yam ntxwv yuav taus
 • Kev siv txoj cai
 • Kev ntsuam xyuas txoj kev ua raws cov kev cai ntawm cov neeg saib xyuas thiab lwm cov tib neeg

Kev raus tes siv txoj cai

 • Cov kev cai pom zoo qhia txog MPD kev cob qhia.
 • Yuav siv tau cov kev cai tom qab cob qhia tiav.
 • MPD cov neeg ua hauj lwm yuav tsum coj raws cov kev cai.

Kev nrhiav thiab kev muab ncauj lus tswv yim rau cov kev cai ceev xwm

Nplooj tshiab no yog siv los nrhiav cov kev cai uas muaj rau pej xeem huab hwm tawm ncauj lus rau. Nyob rau ntawm nplooj no tib neeg yuav nyeem tau ib txoj cai thiab muab ncauj lus tswv yim rau ib qho tswv yim cai los sis ib txoj cai twg kiag.