Los peb mus paub txog kev coj rov musua dua tshiab

Koj qhov kev nqis tes ua tseem ceeb. Kawm paub txog seb peb ua kev coj mus ua dua tshiab zoo li cas, qhov tsis zoo rau ib puag ncig thiab kev ua haujlwm hauv zej zog, thiab txoj hau kev peb tuaj yeem ua tau zoo dua.

Peb tab tom ua tau zoo li cas?

Peb tab tom ua tau zoo, tab sis peb txhua tus tuaj yeem ua tau zoo dua no.

Xyoo 2022, 19% ntawm cov khoom seem raug coj mus ua dua (ntsuas los ntawm qhov hnyav).

Hmoov tsis zoo, ntau dua 60% ntawm cov neeg siv khoom hauv Minneapolis tau muab pov rau hauv cov thoob khib nyiab tuaj yeem rov coj mus ua dua tshiab lossis coj mus ua chiv. Cov ntaub ntawv no muaj nqis txog $ 2.8 lab daus las. Lub cib fim loj tshaj plaws rau kev txhim kho, raws li qhov ntau thiab tus nqi ntawm cov khoom tuaj yeem coj mus dua tshiab tau tso rau hauv cov khib nyiab hauv xyoo 2022, yog:

  • Cov kaus poom aluminum - tsuas yog 51% nkaus xwb raug coj mus ua dua tshiab 
  • Cov thawv ntawv - tsuas yog 53% nkaus xwb raug coj mus ua dua tshiab
  • Cov ntawv sib xyaws - tsuas yog 40% nkaus xwb raug coj mus ua dua tshiab

Tshwm sim dab tsi tsis zoo ntawm qhov kev tsis coj mus ua dua tshiab?

Kev pov tseg tej khoom puas tsav yam uas muaj nuj nqis ntawm no ua rau txhua yam khoom peb yuav los tus nqi nce.

 • Cov kaus poom aluminum tuaj yeem coj mus ua dua kaus poom tshiab tshiab thiab zaum tag zaum dua. Kev rov muab ib lub kaus poom aluminum coj mus ua dua tshiab tuaj yeem txuag tau hluav taws xob siv rau ib lub TV lossis ib lub computer 3 teev. Hauv Minneapolis, tsuas yog thaj tsam ntawm 50% nkaus xwb ntawm cov kaus poom aluminum raug coj mus ua dua tshiab. 
  • Qhov tsis muaj cov aluminum coj mus ua dua tshiab ua rau tus nqi ntawm cov aluminum nce ntxiv. Qhov no tau ua rau:

   • Tej tuam txhab tso tseg qee yam khoom tsis ua ntxiv
   • Tus nqi dej soda, dej, thiab beer siab dua qub tuaj
 • Tej ntawv xws li tej thawv ntawv thiab ntawv sib xyaws uas tuaj yeem coj mus ua dua tshiab txog li xya zaus. Kev coj  ib pawg ntawv muaj ib-taw siab  mus ua dua tshiab txuag tau hluav taws xob txaus rhaub dej da txhua hnub rau ib lub lim tiam thiab tsim cov ntawv ntau npaum li kev txiav ntoo ciab 40-foot.
  • Qhov uas tsis muaj ntawv  ua dua tshiab tau ua rau tus nqi ntawm cov ntawv nce ntxiv. Qhov no tau ua rau:
   • Cov Tswv Luam Ntawv luam tawm cov ntawv luam thiab cov ntawv xov xwm tsawg dua
   • Cov neeg tsim khoom tau tsim ntawv thiab xim ntawv tsawg hom dua ua rau tshwm sim muaj tej kev luam ntawv thiab xa ntawv qeeb. 

Los ntawm kev coj musua dua tshiab tag nrhho ntawm peb cov kaus poom aluminum, thawv ntawv thiab ntawv sib xyaws peb yuav txuag tau hluav taws xob, tiv thaiv kev ua qias thiab tsim tau haujlwm.

 • Txuag tau tsis tso tej pa phem ntau npaum li 3,600 lub tsheb tawm ntawm txoj kev txhua xyoo.
 • Txuag hluav taws xob txaus ntxiv 1,507 lub tsev txhua xyoo.
 • Txuag hluav taws xob txaus ntxiv 1,507 lub tsev txhua xyoo.

Peb yuav ua kom zoo dua no tau li cas?

Muaj ntau yam yooj yim uas peb tuaj yeem coj mus  ua dua tshiab kom tau zoo dua thiab  ua dua tshiab kom ntau  dua qub.

 • Cojtxhua lub kaus poom aluminum, cov thawv ntawv, thiab cov ntawv sib xyaws mus ua dua tshiab. 
 • Xyuas kom meej tseeb tias koj tso tej khoom seem kom raug rau lub laub ntim cov khoom rov siv dua.
 • Thaum koj tsis paub tseeb tias yuav tso qhov twg, nrhiav.

Cov cuab yeej uas yuav los pab koj coj musua dua tshiab yog

 

Yuav tshwm sim dab tsi rau kuv qhov kev coj mus ua dua tshiab?

bales of aluminum and cardboard

 

Cov neeg hauv zej zog ua tau zoo ntawm kev pov tseg tej khoom yog rau hauv lawv tej laub ntim cov khoom coj mus ua dua, tiam sis xov xwm teb chaws ua rau coob leej xav paub hais tias: Kuv qhov kev coj mus ua dua tsh ua dua tshiab tiag?
Peb xav kom koj rov hais dua tias txhua yam khoom uas tau txais rau kev rov ua dua tshiab hauv Minneapolis yog tsim rau hauv cov khoom tshiab.
Tom qab koj txheeb tej khoom seem hauv koj lub tsev nws yuav raug coj mus rau Eureka Recycling uas yog qhov chaw txheeb kom tau 15 yam sib txawv. Dhau ntawv lawm ces, nws raug muag mus rau cov tuam txhab cov mus ua yam khoom tshiab.
 • 74% ntawm cov khoom siv raug rov coj mus ua dua tshiab nyob rau hauv Minnesota.
 • 94% raug coj mus ua duacov khoom tshiab nyob rau pem Midwest.

Kev coj musua dua tshiab tsim tau hauj lwm hauv zos

two employees collect recycling

 

Kev coj mus ua dua tshiab hauv Minnesota txhawb tau ntau dua 77,000 txoj haujlwm.

 • Cov haujlwm muaj xws li kev suav sau, kev txheeb, kev thauj mus los, kev tsim khoom, thiab lwm yam.

Lub Koom Haum Solid Waste & Recycling tab tom txais neeg ua hauj lwm.

Koom nrog peb pab neeg thiab siv koj hnub ua haujlwm los ua haujlwm sab nrauv pab ua kom peb lub zej zog huv si. Peb tab tom txais neeg los ua txoj haujlwm Tus Saib Xyuas Txoj Hauj Pabcuam Kev Ua Haujlwm rau Sawv Daws (Public Works Service Worker). Lub Nroog muab cov nqi sib tw thiab muaj txiaj ntsig zoo.
 

Kawm paub txog kev ua hauj lwm rau Solid Waste & Recycling

Danny piav qhia txog kev ua hauj lwm rau Solid Waste & Recycling zoo li cas.

Mloog seb Marge nyiam kev ua hauj lwm ntawm no li cas ib yam.

Cov cuab yeej uas yuav los pab koj coj musua dua tshiab yog

Contact us

Solid Waste & Recycling

 Facebook

Phone

612-673-2917

Address

Eastside Maintenance Facility

2635 University Ave NE

Minneapolis, MN 55418

Office hours

8 a.m. – 4:30 p.m.
Monday – Friday

This building is closed to the public.