Daim ntawv nug tshiab txog tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm

Qhia seb koj xav kom tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm tshiab no zoo li cas. Peb xav paub los ntawm coob leej ntau tus hauv zej hauv zos.

Cov kev qhia koj yuav tsum paub

Ntawm txheej txheem xaiv tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm tshiab, Lub City of Minneapolis thiab Public Sector Search & Consulting,
Inc. xav paub seb cov neeg zej zog xav li cas. Peb yeej nug ntau tus neeg lawm, tiamsis peb kuj xav hnov seb lub zej lub zos ho xav kom Tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm tshiab tom ntej no yuav tsum yog zoo li cas.

Thov qhia koj lub tswvyim

Koj tej lus teb yuav pab peb paub txiav txim seb yuav xaiv tus Thawj Coj Tub Ceev Xwm zoo li cas. Koj tej lus teb yuav tsis qhia tawm koj npe. Ua tsaug koj teb peb cov lus nug thiab koj los koom tes.

Thov ua daim ntawv lus nug