City Council pom zoo lub 6 hli yog Immigrant Heritage Month thiab lub 6 hli hnub tim 20 yo

June 17, 2021

Lub City Council txiav txim (resolution) hais tias lub 6 hli yuav yog Immigrant Heritage Month thiab lub 6 hli hnub tim 20, yuav yog World Refugee Day. Muaj tshaj 63,000 tus tib neeg nyob hauv Minneapolis yug txawv tebchaws los, thiab muaj xws li 20,000 tus neeg tawg rog tuaj thoob qab ntuj tuaj.

“Immigrant Heritage Month yuav nco ris txiaj ntsig txog neeg khiav tebchaws txoj kev txawj thiab txoj kev los pab puab keeb kwm ntawm peb lub Tebchaws, pab rau kom lub tebchaws tej kab lig kev cai loj nthuav dav, thiab txoj kev khwv nyiaj thiab kev vam meej hauv Tebchaws Amesliskas,” raws li kev txiav txim hais. “[World Refugee Day] yuav nco ris txiaj ntsig txog neeg tawg rog txoj kev khiav kev ua rog thiab kev sib tua los nrhiav kev nyab xeeb thiab lub neej zoo hauv Tebchaws Amesliskas.”

Tsib lub tebchaws kws muaj neeg khiav tshaj tuaj rau hauv Minneapolis xyoo 2019 yog Somalia, Mexico, Ethiopia, Ecuador, thiab India, raws li daim ntawv xov xwm New American Economy hais rau Council committee hnub Wednesday (Hnub 3) tas los no. Daim ntawv tas nrho qhia txog zej zos txoj kev khwv nyiaj, pom tias xyoo 2019, neeg khiav teb chaws thiab neeg tawg rog hauv xeev khwv tau li $1.7 plhom, thiab pab them $159 lab nqi se rau xeev thiab zej zos thiab pab them $248.8 lab nqi se rau tsoom fwv.

Lub City’s Office of Immigrant and Refugees Affairs (OIRA) lub luag hauj lwm yog los ua kom Minneapolis yog ib qho chaw nyab xeeb rau txhua leej txhua tus nyob. OIRA qhuab ntuas lub xeev txoj kev kav neeg khiav tebchaws thiab neeg tawg rog cov teebmeem, pab tib neeg nrhiav kev pab cuam hauv zej zos thiab ntawm lwm tus txheeb peb, thiab pab kom neeg khiav tebchaws thiab neeg tawg rog los txuam nrog tej yam tseem ceeb tshwm sim hauv zos Minneapolis. Kawm ntxiv txog City’s Office of Immigrant and Refugee Affairs.

Share