Garee Ittisa yakkaa gara Ollootaafi Walitti Hidhamiinsa Uummataatti ceesisuu Waxabajjii 28

June 17, 2021

Muummeen Poolisii Minneapolis (MPD) fi Muummeen Ollootaafi Walitti Hidhamiinsa Uummataa (NCR) Hojjettoonni Olaanoon Ittisa Yakkaa MPD, kanneen waggaa soddomaa oliif MPD’dhaaf qaama murteessoo turan, Wiixata, Waxabajjii 28, 2021 irraa eegalanii karaa seera qabeessaan gara Muummee NCR kan magaalaatti ce’uu akka qaban ibsuu fedha. Hojjettoonni olaanoon ittisa yakkaa kallattii Manni Maree Magaalaa kaa’een jijjiiramu.

Amajjii 2021 irraa jalqabee, hojjettoonni olaanoon ittisa yakkaa ittti gaafatamummaa hedduu qaban irratti hojjechuuf teekinooloojii akka salphaatti akka argataniif hojjettoonni NCR, Arradondo, itti gaafatamaa; Waite itti aanaa itti gaafatamaa akkasumas itti aanaa itti gaafatamaa Fors waliin walitti dhiheenyaan hojjechaa turan. Kunis kan inni dabalatu, sakatta’a bu’uuraa hojjechuu, leenjii geggeessitootaa cufaa kennuu, istaatistiksii yakkaa kennuu, walga’ii MSTAT torbanii ga’umsa seeraa waliin ta’urratti hirmaachuuufi tarsiimoo ittisa yakkaa irratti hirmaachuu. Dabalataanis, fayyadamtooti Hojjettoonni Olaanaan Ittisa Yakkaa waa’ee nageenya uummata yeroo barsiisan akkasumas walga’ii dhaabbata uummataafi ollaafi taateewwan kanaan walqabatan irratti arguu itti fufu.

Ce’umsi Hojjettoota Olaanaa Ittisa Yakkaa kallattiidhaan Dura bu’aa Garee Ittisa Yakkaa NCR Jose Velez’tiin to’atama. Isas karaa kanaan argattu jose.velez@minneapolismn.gov.

Share