Nageenya jiraattotaa

Yeroo qorannoo yakkaatti nageenya eegsisuuf odeeffannoo qabaadhaa, akkasumas karoora baasaa.

Qophee ta'uu

Karoora yeroo balaan uumamuu qopheessuu

Jiraattonni karoora kan balaawwan hundumaa qopheessuu qabu. Balaawwan hundumaa jechuun yeroo balaan uumamuu fi isaan boodatti akkamiin ofii keessan, maatii keessanii fi qabeenya keessan oolchuu akka qabdan beekuu jechuu dha. Inni kunis kan inni of keessatti haammachuu danda'u balaa bubbee, balaa geejibaa, tuulamuu cabbii, rakkoo nama siivilii ta'e quunnamuu fi kan biroo ta'a.

 • Karooraa fi kit kan yeroo hatattamaa uumuu.
  • Haala jiru irratti hundaa'uudhaan, bakka sanatti iddoo buufataa mijeessuus ta'ee gad dhiiftanii deemuuf qophii ta'uu.
  • Jeequmsa tajaajilawwan amaleeffatamaniitiif hanga sa'a 72 ta'utti karoorsuu qabdu.
 • Karoora quunnamtii qopheessuu.
 • Qabeenya keessan dookumenti gochuu fi wabii taasisuu.
 • Akeekkachiisa akka itti fudhattanii fi hubattan beekuu.
 • Dookumantootaa fi qabeenyaa baay'ee barbaachisoo ta'an eeguuf tarkaanfiiwwan fudhachuu.
 • Gamaaggama nageenya manaa adeemsisuu fi fooyya'iinsa gorfaman kamiin iyyuu taasisuu.
 • Gara iddoowwan ijoo ta'aniitti filannoo karaawwan geessanii fi deebisanii beekuu fi shaakala taasisuu.
 • Bakka bu'aa inshuuraansii keessanii waliin dhimma inshuuraansii gamaaggamuu.

Karoora keessan qopheessuuf, qajeelfamaa fi templeetota qoradhuu.