Tej koom haum zov saib xyuas

Mus nrhiav paub ntxiv txog tej kev npaj los zov thiab saib xyuas ib puag ncig rau thaum hais rooj plaub thiab xov xwm tshiab txog rooj plaub.

Tej kev xyuam xim

Operation Safety Net

Operation Safety Net yog tsim los ntawm cov tub ceev xwm hauv Minnesota los pab kom txhua tus muaj lub hwv tsam los tham piav lawv yam rau ua ntej, rau thaum thiab tom qab hais rooj plaub ntawm tus qub tub ceev xwm hauv Minneapolis Derek Chauvin.

Lub hom phiaj

 • Zwm cia thiab tiv thaiv txhooj cai thib ib First Amendment uas hais txog kev tawm tsam yam tsis ua nruj ua tsiv.
 • Cheem kom txhob muaj tej pab pawg ua nruj ua tsiv, tej kev sib ntaus sib tua, kev ua tej vajtse puas ntsoog, kub hluav taws, thiab nyiag khoom los ntawm tsoom fwv tej vaj tse, tej lag luam, thiab tej vajtse uas tseem ceeb.

Tej koom haum uas nqis tes

 • Hennepin County Sheriff's Office
 • Metro Transit
 • Minneapolis Police Department
 • Minnesota Department of Natural Resources
 • Minnesota Homeland Security and Emergency Management
 • Minnesota National Guard
 • Minnesota State Patrol
 • Ramsey County Sheriff's Office
 • Saint Paul Police Department

Mus xyuas Operation Safety Net

Daim ntawv tiv thaiv ib ntus hauv lub Department of Human Rights

Tau mauj ib daim ntawv tiv thaiv ib ntus uas tsim tsa los ntawm lub City of Minneapolis, Minneapolis Police Department (MPD) thiab lub Minnesota Department of Human Rights.

 • Muab hais ua tsi ntsees, txhua tus tub ceev xwm uas tsis yog los ntawm MPD tsis muaj feem nyob rau daim ntawv tiv thaiv ib ntus.
 • Yog tias tus Thawj Ntawm Cov Tub Ceev Xwm yog tus muaj lus taw tej tub ceev xwm hauv MPD thiab lwm cov tub ceev xwm ntawm lwm lub lav, ces tus Thawj Ntawm Cov Tub Ceev Xwm mam li qhia tsi ntsees li cas kom txhua tus thiaj li nyob hauv qab daim ntawv tiv thaiv no.

Tej teeb meem cuam tshuam Hennepin County Government Center

Mus nyeem ntxiv yog xav paub txog tej teeb meem los cuam tshuam lub Hennepin County Government Center.