Kev xyuam xim ntawm pej xeem zej zog

Paub zoo txog seb rooj plaub hais mus zoo li cas thiab npaj yuav ua li cas kom thiaj li nyab xeeb.

Npaj kom tiav

Tsim ib phau hom phiaj rau xwm ceev

Cov pej xeem zej zog yuav tsum npaj hom phiaj yuav ua li cas thaum muaj xwm ceev. Xws li paub tiv thaiv tus kheej, koj tsev neeg thiab koj lub lag luam rau thaum muaj kev kub ntxhov thiab tom qab ib yam kev kub ntxhov tau tshwm sim tag. Tej yam xws li cua daj cua dub, tsheb sib raus, los daus (snow) tsis tu tsis tseg, lub zos tsis tiaj tus thiab lwm yam ntau ntxiv.

 • Tsim ib phau hom phiaj thiab khoom siv rau thaum muaj xwm ceev.
  • Koj yuav tsum npaj paub mus nkaum chaw lossis khiav, raws li tej xwm uas tshwm sim.
  • Koj yuav tsum npaj tias yuav muaj teeb meem cuam tshuam koj rau li ntawm 72 xaub moos. 
 • Npaj yuav tiv tauj ib leeg ib tug li cas.
 • Sau tseg thiab ceev koj tej vajtse.
 • Paub seb yuav txais xov xwm ceev thiab kev ceeb toom li cas.
 • Npaj yuav muab tej ntaub ntawv tseem ceeb thiab khoom tseem ceeb tso rau qhov twg.
 • Xyuas seb koj lub tsev puas tiv thaiv zoo thiab kho tej yam kom lub tsev zoo tiv thaiv tau koj tsev neeg.
 • Paub thiab xyuam taug lwm txoj kev mus mus los los. 
 • Xyuas koj phau ntawv pov hwm ntawm koj lub tuam txhab seb puas tseem siv tau. 

Mus saib tej qauv uas pab koj npaj ib phau hom phiaj rau xwm ceev