Kev nyab xeeb ntawm lag luam thiab vaj tse

Nyeem txog seb rooj plaub no yuav cuam tshuam tej lag luam thiab vaj tse li cas, thiab yuav npaj rau tej no li cas.

Npaj koj lub lag luam lossis vaj tse

Hom phiaj npaj rau xwm txheej ceev

Ua tib zoo npaj ib lub hom phiaj rau thaum muaj xwm txheej ceev. Yog koj muaj ib lub hom phiaj npaj tseg, ces nws yuav pab koj, koj tsev neeg thiab koj lub lag luam rau thaum muaj kev kub ntxhov thiab tom qab tej kev kub ntxhov. Mus cuag kev pab tsim tsa ib lub hom phiaj rau thaum muaj xwm ceev.

Mus kawm paub ntxiv txog kev tsim hom phiaj npaj rau xwm txheej ceev

Ceev koj lub tsev lossis vaj tse lag luam

Tej lag luam me nyias yuav tau txiav txim seb yuav saib xyuas tsom kwm lawv lub lag luam li cas. Tej zaum koj yuav tsim txuas tej yam los saib xyuas ceev koj lub lag luam tsev.   

 • Tej lag luam thiab vaj tse muaj cai los siv tej txiag ntoo los thaiv tej qhov rooj qhov rais ib ntus rau lub sijhawm hais rooj plaub.  
 • Tej lag luam yeej txuas tau daim ntxaij hlau (retractable security door) los thaiv tej qhov rooj qhov rais los yeej tau.
  • Yuav tsum muaj daim ntawv tso cai txuas tsim tsa (building permit).
  • Tej qhov rooj uas muaj daim ntxaij hlau thaiv yuav tsum muab qhib kom pom tshab rau sab nraud thaum qhib ua lag luam.
  • Tsis pub tiv paib dabtsi tso rau ntawm tej qhov rooj qhov rais uas thaiv.   
 • Xam txog tej yam nyob ib puag ncig koj cheeb tsam. Tshem tawm lossis ceev tej yam khoom uas kub hluav taws lossis tsim muaj teeb meem tau, xws li tej thwv cib uas xoob lawm lossis cov txiag ntoo teem khoom. 
  Nug koj lub tuam txhab tuav ntawv pov hwm thiab ua tib zoo xyuas seb koj phau pov hwm puas tseem ua haujlwm thiab nkag siab txog tej yam uas nws yuav pov hwm thaum muaj teeb meem.   
 • Muab tej ntaub ntawv tseem ceeb luam tso rau hauv tej twj online (piv txwv li: Dropbox, Google Drive) thiab/lossis muab tej ntaub ntawv ntawd nqa mus tso rau lwm qhov chaw.
 • Tsis txhob nqa nyiaj ntsuab ntawm tes ntau ntau ntawm qhov chaw ua lag luam.   
 • Tsis txhob muab tej yam khoom tseem ceeb tso rau ntawm qhov rais.

Cov neeg zov saib lag luam

Peb nkag siab tias tej zaum koj yuav xav ntiav neeg tuaj zov koj lub lag luam. Yog tias koj xav ua li no, thov ntiav cov neeg uas muaj lais xees zov xwb. Cov tibneeg no yog cov uas muaj lawv li ntawv pov hwm thiab twb muaj kev xyaum txaus lawm. 

City of Minneapolis Pab Pawg Saib Xyuas Lag Luam Me

Lub City pab pawg saib xyuas lag luam me teb tau tej lus nug txog kev npaj ua ntej hais rooj plaub, kev qhib lag luam thaum hais roj plaub thiab txog tej kev cai hauv zos yog tias koj lub lag luam muaj lus nug.

Hu rau lub City Pab Pawg Saib Xyuas Lag Luam Me

Kev pab txog ntawv pov hwm

Lub MN Department of Commerce pab tau koj nkag siab txog koj phau ntawv pov hwm thiab/lossis kho tej teeb meem uas koj muaj nrog koj lub tuam txhab tuav ntawv pov hwm.

Mus xyuas kev pab Consumer Services Center

Hu rau 651-539-1600

Hu rau 800-657-3602 (sab nraud Ob Lub Nroog Ntxaib)

Ntaub ntawv qhia ntxiv

Tej kev qhib lag luam thoob lub zos

 • Tej lag luam hauv downtown thiab hauv zej zog yeej qhib tau rau thaum hais rooj plaub, raws li tej kev cai tsim tsa tseg rau thaum muaj tus kab mob kis thoob qab ntuj.
 • Kuj yuav muaj tej tub ceev xwm zov ntxiv thiab cov tub rog National Guard nyob rau downtown thiab lwm qhov chaw hauv lub zos, nrog rau hauv tej lag luam thiab.

Tej kev pab cuam thiab vaj tse ntawm City

 • Lub City yeej tseem qhib muaj kev pab, tiamsis feem ntau yuav muaj kev pab hauv online xwb vim muaj tus kab mob kis thoob qab ntuj.
 • Tau tsim tsa tej kev tiv thaiv lub tsev hais rooj plaub (Hennepin Government Center), tej vaj tse uas yog tsoom fwv li, thiab tej vaj tse ntawm tub ceev xwm.

Contact us

Small Business Team

Community Planning & Economic Development

Phone

612-673-2499

Address

Public Service Building
505 Fourth Ave. S., Room 320
Minneapolis, MN 55415