Pawg neeg tiv thaiv kom txhob muaj kev yuam cai yuav hloov mus rau Neighborhood & Community Relations June 28

June 17, 2021

Lub tuam tsev tub ceev xwm Minneapolis Police Department (MPD) thiab Neighborhood thiab Community Relations (NCR) Department thov tshaj tawm hais tias MPD Cov Kw Kawm Tawm Los Txwv Kev Txhaum Cai, yeej tau koom tes nrog nrog MPD tau ntev tshaj li ntawm peb caug xyoo lawm, es yuav hloov mus rau Lub Nroog NCR Department hnub Monday, June 28, 2021. Cov Kw Kawm Tawm Los Txwv Kev Txhaum Cai yuag raug xa mus rau NCR yam txiav txim xa los ntawm cov City Council.  

Txij thaum lub January 2021, NCR cov neeg ua hauj lwm tau koom tes ua hauj lwm ze nrog Thawj Tswj Chief Arradondo, Deputy Chief Waite thiab Deputy Chief Fors kom cov Cov Kw Kawm Tawm Los Txwv Kev Txhaum Cai muaj kev siv cov kev tsim siv fais fab tshiab kom lawv thiaj li ua tau lawv cov dej num. Cov dej num muaj xws li luj ntsuas cov chaw, cob qhia cov thawj uas nyob ib ncig, nthuav tawm seb muaj kev yuav cai ntau npaum li cas, mus koom kev sab laj MSTAT txhua lub lim tiam nrog tub ceev xwm thiab koom nrog cov tswv yim yuav los txwv txiav cov kev yuam cai. Txuas ntxiv, cov neeg muaj feem cuam yuav mus cuag Cov Kw Kawm Tawm Los Txwv Kev Txhaum Cai los qhia lub zej zog txog cov kev nyab xeeb thiab cov kev sab laj los ntawm lub zej zog thiab cov koob tsheej uas muaj feem cuam. 

Txoj kev soj ntsuam los ntawm Cov Kw Kawm Tawm Los Txwv Kev Txhaum Cai yuav hloov mus rau NCR Tus Tuam Thawj Tswj Kev Txwm Cov Kev Yuam Cai Jose Velez. Mus cuag tua nws ntawm jose.velez@minneapolismn.gov.

Share