Minneapolis Sustainability

350 S. 5th Street, Room 315M
Minneapolis, MN 55415
sustainability@minneapolismn.gov

City Trees - Hmong

Muaj ntoo muag $25 ib tsob twg rau koj coj mus cog rau ntawm koj lub tsev hauv nroog Minneapolis lub caij nplooj ntoos hlav no.

Pib Monday, lub 3 Hli ntuj hnub tim 7, nyob cov “khun” 3,4,5,6, thiab 10 thiab Monday, lub 3 hli ntuj hnub tim 21 rau tag nro lub nroog, lub nroog Minneapolis muaj ntau tshaj ntawm 1,200 tsob ntoo siab txog peb mus rau yim ruam muag $25 ib tsob xwb. Sau tseg tam sim no. Mus yuav koj tsob ntoo ntawm www.treetrust.org los yog hu mus rau 952-767-3886. Yog yuav lawm, koj yuav tsum mus thauj koj tsob ntoo rau lub 5 hli ntuj hnub tim 21, 22, los yog 23 nyob ntawm Minneapolis Impound Lot.

Cov ntoo no yog muab rau cov tswv muaj tsev nyob hauv lub nroog Minneapolis xws li vaj tse nyob, cov lag luam thiab cov koom haum.

Yuav muaj ntau hom ntoo rau koj xaiv, nrog rau cov ntoo txi tau txiv. Leej twg xub tuaj-ces xub tau – xaj thaum ntxov thiaj xaiv tau cov zoo dua. Ib lub tsev tsuas tau ib tsob xwb, ntau tshaj yog peb lub tsev.

Cov ntoo hlob zoo yuav ua rau thaj tsam ib ncig koj nyob zoo nkauj tuaj, ua rau tej vaj tse nce nqi tuaj, pab tu kom cov cua koj nqus ua pa huv tuaj, nqus tau cov carbon dioxide pob tseg, pab txuag tau koj tej kev siv hluav taws xob, pab ceev lub nroog kom nyob laj ntxiag thaum lub caij sov, muab chaw nkaum rau tej me kab noog thiab pab tswj tej dej kuav thaum los nag xob nag cua.

Last updated Aug 4, 2016

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

 

facebook25x25 twitter25x25 youtube25x25 Minneapolis311icon logo tv 14 footer icon image linkedin_32x32
mpls-logo-white120