Minneapolis Sustainability

350 S. 5th Street, Room 315M
Minneapolis, MN 55415
sustainability@minneapolismn.gov

Save Energy and Money at Home

Did you know that there are low-cost and no-cost steps you can take to use less energy? Reducing the amount of energy your house uses is not only good for the environment, it also saves on your utility bills.

Learn more about saving energy and money by watching the short video “Save Energy, Save Money” from the Minneapolis "Did you know..." video series. The City of Minneapolis has videos in English, Spanish, Somali and Hmong.

Save Energy, Save Money
A few easy changes in your home can help you save money by saving energy. Learn more in this edition of the Minneapolis "Did you know..." series.

Ahorrando Energía Ahorra Dinero (Spanish)
Algunos cambios fáciles en su hogar puede ayudarle a ahorrar dinero con el ahorro de energía. Más información en esta edición de las series de Minneapolis ¡Sabía usted que......

Yaree Isticmaalka Korontada, Lacag baa kuu dhaqaaloobaysee (Somali)
Isbadalo yar-yar oo aad ku samayso gurigaagu wuxuu yarayn karaa kharashka kaaga baxa isticmaalka korontada iyo tamarta kaleba. Faahfaahin dheeraad ah waxaad ka heli kartaa nuqulkaan magaalada Minneapolis ee taxanaha "Ma ogtahay...."

Tseg Fais Fab, Tseg Nyiaj (Hmong)
Isbadalo
Koj ua tau ob peb yam hauv koj lub tsev thiaj tseg tau nyiaj. Yog xav paub ntxiv, sais nroog Minneapolis cov tshooj xov xwm hu, "Koj pos paub".

Last updated Oct 28, 2014