Lub nroog Minneapolis muaj kev txwv tsis pub nres tsheb

Vim tau muaj daus tau lo ntau heev, thiab ua rau kev ti ti, lub nroog muaj kev txwv tsis pub pej xeem nres tsheb pib thaum 8 teev sawv ntxov, Friday, lub 12 hli ntuj tim 17, 2010

Thaum 8 teev sawv ntxov, lub 12 hli ntuj, tim 17. pej xeem yuav tsum nres tsheb raws li no:

Tam sis no, muaj kev txwv tsis pub pej xeem nres tsheb ntawm cov kev cim lej khub ntawm tag nrho cov kev tsis siv thaum muaj kev kub ceev txog daus los hlob heev. Tsis tas li no, lub nroog tseem txias txim tau muaj kev kub ceev txog daus los hlob heev yog muaj daus los ntxiv yav tom ntej mus. Yog xav paub ntxiv txog kev kub ceev txog daus los hlob heev, hu 612-348-7669 los yog mu xyuas lub nroog qhov website. 

Yog xav paub ntxiv txog kev kub ceev txog daus los hlob heev

Lub nroog Minneapolis muaj kev ntau yam pab pej xeem paub txog kev kub ceev txog daus los hlob heev thiab txog txoj kev txwv tsis pub pej xeem nres tsheb

Last updated Sep 27, 2011