Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

Te Los Hlob Heev yog dab tsi?

Thaum twg muaj te los ntau heev, lub zos Minneapolis yuav tso xov tias yog muaj Te Los Hlob Heev lawm ces yuav tau kaus tawm cov te ntawm tej kev thiab kab nres tsheb kom cov te txhob tsub siab zus. Cov kev cai nres tsheb thaum muaj Te Los Hlob Heev yog txwv kom cov neeg kaus te kaus tau cov kev huv si. Kom kaus tau huv si, cov kev yuav tsum tsis muaj tsheb nres.Yog muaj te hlob lawm kev tso xov yuav tsi pub lig tshaj li 6 teev tsaus ntuj kom cov pej xeem muaj sij hawm mus tshem lawv cov tsheb ntawm cov kev kom zoo kaus te.

Kom paub meej ntxiv xyuas:

Snow Emergencies

Snow Emergency Parking Rules

Last updated Apr 6, 2012