Lus Nug Txog Thaum Te Los Hlob Heev

Parkway yog dab tsi?

Nias kab lus nram no mus saib cov duab kos cov kev uas yog "Parkway" rau hnub thib ob tom qab muaj Te Los Hlob Heev.

Parkway Map (pdf)

Tswv yim: Tsab ntawv no yog hom PDF. Tom qab qhib tau, siv lub iav tsom kom pom cov kev kom tseeb xws li cov kev cov npe.

Cov kev Parkway

Yog koj muaj lus nug txog ib txoj kev twg, thov hu rau Minneapolis 311 los yog (612) 673-3000 (yog tsis hu hauv Minneapolis tuaj).

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Salary Compliance Notice:
State statute 471.701; Notice of Salary Compliance, requires that the City post for not less than 90 days
the job title of the three highest paid employees along with their base salary. For 2018 these were:
1. City Attorney, $186,490
2. Assistant City Coordinator Convention Center, $183,600
3. Director Public Works, $181,191

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo