City Coordinator's Office

350 S. 5th St, Room 301M
Minneapolis, MN 55415
612-673-2032

Nyob rau tiam 21 no, peb ntsib teebmeem uas covnyom thiab sib cuamtshuam; xwsli, tsismuaj kev ncajncees thiab tej huabcua hloov.  Khoom hloov ceev heev – Txawm yog ceev li xovxwm khiav, lossis tej txuj ci tshiab hloov, losyog tej kabmob sib kis. Minneapolis yuav los timtsum  txoj kev sib kheem ntawm cov kev muaj tseeb no los mus tsim lub nroog  lub peev xwm ua kom rov zoo dua.

Lub nroog lub peev xwm ua kom rov  zoo dua yog dabtsi?

Lub nroog lub peev xwm ua kom rov zoo dua los pab rau ntawm ib leeg, ib lub sawmfem, cov koomhaum, lagluam, thiab tus txheejtxheem uas tsim nyob rau hauv ib lub nroog kom muaj kev ciajsia, hloov, thiab kom vammeej txawm haistias yuav muaj teebmeem dabtsi tshwmsim nyuaj losyog nws yuav tshwmsim tamsis.

Qhov no ne nws ho txhais tau licas? Peb yuav ua li peb ua tau kom txhualeej neeg uas nyob rau hauv nroog Minneapolis no kom yuav tau txais txoj kev vammeej thaum muaj kev phomsij losyog muaj kev kabntsab – tshwjxeeb kom ibleeg thiab mus rau ib lub zejzog uas nws yuav muaj feemcuam ntsib tej teebmeem; xwsli, txomnyem, huabcua phem, losyog muaj kev ntxubntxaug.

Lub tswv yim peev xwm ua kom rov zoo dua yog dabtsi?

Lub peev xwm ua kom rov zoo dua yog tus cag hauvpaus txog ntawm lub zog, txoj kev vammeej ntawm ib lub sawmfem – lub sawmfem uas yuav npaj rau txoj kev uas yuav hloov rau tom ntej no. Nws twb muaj qeeyam uas lub nroog twb los npaj rau lawm, tiamsis lub Homphiaj ntawm txoj kev tivthaiv yuav ua kom nws zoo dua ntxiv. Tus txheejtxheem lub Homphiaj yuav pab kom muaj kev sibtxuas mus los hauv lub nroog, ntawm nomtswv thiab lub sawmfem. Lub Homphiaj nws yuav pib loj mus rau nqaim kom thiaj cai tau thiab qhib tej haujlwm uas yuav pab rau neeg lub neej.

Minneapolis twb pib lub tswv yim peev xwm ua kom rov zoo dua no thaum lub caij ntujsov 2017 los lawm. Lub homphiaj yog los lujlim ntsuas txog tejyam uas nws yuav nyuaj rau hauv lub nroog Minneapolis thiab tej yam zoo uas tej neeg twb ua tau zoo coj los tsim lub nroog lub peev xwm ua kom rov  zoo dua lawm.

Koj yuav koom tau licas?

Yog koj nyob thiab ua haujlwm rau hauv lub nroog Minneapolis, peb xav hnov txog yam uas nyuaj, xwsli, yuav ua licas thiaj li muaj tej tsev xauj kom pheejyig, thiab txaus ntshai; xwsli, cuadaj cuadub, uas yog yam uas koj txhawjxeeb rau.

Minneapolis tsim ib txij kev peev xwm ua kom rov zoo dua los ntawm ibfeem ntawm cov homphiaj ntawm cov nroog hauv qabntuj uas los sibkoom thiab tau kev pab los ntawm 100 Resilient Cities, uas yog  tsim los ntawm lub koomhaum Rockefeller Foundation.
 

Last updated Feb 20, 2018

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

Minneapolis 311       ©1997-2019 City of Minneapolis, MN

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Watch Minneapolis City Council TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo