Pab txhim kho peb lub nroog— ua ntawv thov nkag rau cov dej num muaj qheb mus ua Minneapolis cov pawg thawj tswj hwm thiab cov pawg muaj cai xyuas hauj lwm

Muaj txais yuav cov ntawv thov hauv Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav thiab Lub Caij Nplooj Ntoos Zeeg rau cov dej num mus ua cov pawg thawj tswj hwm thiab cov pawg muaj cai xyuas hauj lwm. Cov pawg thawj tswj hwm thiab cov pawg muaj cai xyuas hauj lwm hauv Lub Nroog Minneapolis yuav muab tau cov tswv yim muaj nqis, pab txhim kho tej kev txiav txim tseem ceeb thiab muab tau zej zos tej tswv yim zoo pab rau cov kev tswj hwm muab kev pab. Lub Nroog nrhiav cov neeg uas muaj ntau txoj kev txawj thiab ntau keeb kwm yav dhau los los mus pab txhawb txoj kev ua hauj lwm ntawm Lub Nroog kom khov.
 

Last updated May 7, 2014