Pab txhim kho peb lub nroog— ua ntawv thov nkag rau cov dej num muaj qheb mus ua Minneapolis cov pawg thawj tswj hwm thiab cov pawg muaj cai xyuas hauj lwm

Muaj txais yuav cov ntawv thov hauv Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav thiab Lub Caij Nplooj Ntoos Zeeg rau cov dej num mus ua cov pawg thawj tswj hwm thiab cov pawg muaj cai xyuas hauj lwm. Cov pawg thawj tswj hwm thiab cov pawg muaj cai xyuas hauj lwm hauv Lub Nroog Minneapolis yuav muab tau cov tswv yim muaj nqis, pab txhim kho tej kev txiav txim tseem ceeb thiab muab tau zej zos tej tswv yim zoo pab rau cov kev tswj hwm muab kev pab. Lub Nroog nrhiav cov neeg uas muaj ntau txoj kev txawj thiab ntau keeb kwm yav dhau los los mus pab txhawb txoj kev ua hauj lwm ntawm Lub Nroog kom khov.
 

Last updated May 7, 2014

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo