Naga caawi qaab-socodka magaaladeena — codso boosaska ka furan golayaasha iyo guddiyada

Araajida ayaa boosaska golayaasha iyo guddiyada loo aqbalayaa Guga iyo Deyrta. Xubnaha golayaasha iyo guddiyada Magaalada Minneapolis ayaa afkaaro qiimo leh ka dhiibta arrimaha, oo gacan ka geysta jahaynta go’aamada siyaasadda muhiimka ah iyaga oo kaga dhiibta ra’yi beesha salka ku haya markay tahay maamulka adeegyada. Magaalada ayaa raadinaysa codsadayaal leh ka-soo-jeedyo iyo waayo-aragnimo kala duwan sidii loo xoojin lahaa shaqada Magaalada
 

Last updated May 7, 2014

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

311 TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo