Yog koj xav tau kev pab txhais cov xov no rau koj dawb, hu (612) 673-2800

Hmoob (Hmong)

Yog xav paub lub nroog Minneapolis cov xov xwm thiab kev pab, koj mus saib tau ntawm City of Minneapolis YouTube Channel. Koj saib tau hauv Comcast tshooj Minneapolis 79 thiab tshooj 14. Cov xov xwm no pib thaum 1 teev sawv ntxov, 9 teev sawv ntxov, 6 teev tsaus ntuj thiab 11 teev tsaus ntuj.

Pab tsim kho peb lub nroog - ua ntawv tuaj nrhiav haujlwm rau cov haujlwm qhib nyob rau Minneapolis cov txwj laus tswj haujlwm thiab cov neeg tswj laj kam tuav zej zos (Apply for Boards and Commissions)

Kev Cai Nres Tsheb Thaum Muaj Kev Kub Ntxhov Thaum Te Los (Snow Emergency Parking)

Tsom saib cov paib uas hais tias "Tsis Pub Nres Tsheb" (“No Parking”) thaum uas cov neeg thob daus pov tseg (Watch for temporary “No Parking” signs as crews remove snow)

Nroog Minneapolis cov xov xwm (City of Minneapolis information in Hmong)

Hu 311 Txog ntawm lub nroog Minneapolis Cov Kev Pab (Call 311 for Minneapolis Information and Services)

Nres Tsheb Rau Kev (Parking on city streets)

Koj xaaj yuav tau ib tsob ntoo $25 coj los cog rau ntawm koj lub tsev hauv Minneapolis lub caij nplooj ntoos hlav no (City Trees Program)

Tseg Fais Fab, Tseg Nyiaj (Save energy, save money)

Chev Kev (Street sweeping)

Koj thiab Nroog Minneapolis Cov Tub Ceev Xwm (You and the Minneapolis Police)

Siv xim lo kim vaj tse hauv nroog (Graffiti in the city)

Kev Xyuas Xim Huav Chav Ua Mov (Kitchen fire safety)

Last updated Mar. 27, 2014