Các Câu Hỏi Thường Gặp về Cuộc Thống Kê Dân Số 2010

Cuộc thống kê dân số là gì?

Thống kê dân số là việc đếm tất cả các cư dân tại Hoa Kỳ. Cuộc Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ được tiến hành 10 năm một lần. Thống kê dân số là bắt buộc do Hiến Pháp Hoa Kỳ qui định.

Tại sao chúng ta lại đếm các cư dân?

Cuộc thống kê dân số xác định đại diện trong Quốc Hội Hoa Kỳ. Tiểu bang Minnesota hiện có tám Đại Biểu Quốc Hội. Cuộc thống kê dân số 2010 sẽ xác định xem chúng ta có bao nhiêu Đại Biểu Quốc Hội trong thập kỷ tới.

Khi nào diễn ra cuộc thống kê dân số?

Cuộc thống kê dân số 2010 sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng Tư, 2010. Người ta sẽ gửi các bản câu hỏi tới từng địa chỉ tại Hoa Kỳ. Các chính quyền địa phương hiện đang làm việc với Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ để bảo đảm rằng đã tính đến tất cả các địa chỉ.

Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ đếm chúng ta như thế nào?

Người ta sẽ gửi các bản câu hỏi qua đường bưu điện trong vòng từ một tới ba tuần trước Ngày Thống Kê Dân Số: Ngày 1 tháng Tư, 2010. Các cư dân điền bản câu hỏi và gửi lại qua đường bưu điện cho Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.

Thông tin của tôi có được bảo vệ an toàn và giữ bảo mật không?

C. Mc chnh xc ca vic thng k dn s ty thuc vo s hp tc v tin tng ca qu v v C Quan Thng K Dn S Hoa K cam kt bo v tnh bo mt v thng tin ca qu v. bit thm thng tin, xin xem chính sách về bảo vệ sự riêng tư trên mạng trực tuyến và bảo vệ dữ liệu của Cơ Quan Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ.

Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?

Trang ny s cp nht thng tin v cuc thng k dn s Hoa K 2010 ti Minneapolis. Qu v cng c th gi th in t ti a ch [email protected].

Last updated Nov 1, 2017

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo