Ủy Ban Đếm Toàn Diện (Complete Count Committee)

Ủy Ban Đếm Toàn Diện là gì?

Ủy Ban Đếm Toàn Diện (CCC) là một ủy ban tình nguyện do chính quyền địa phương, tiểu bang và bộ tộc thành lập để tăng cường nhận thức về cuộc thống kê dân số và khích lệ các cư dân trong cộng đồng hưởng ứng. Các ủy ban này thường bao gồm những đại diện của cộng đồng đến từ các cơ quan chính phủ, tổ chức giáo dục, kinh doanh, tôn giáo và giới truyền thông. CCC sẽ thiết lập và thực hiện một kế hoạch riêng nhắm tới các đặc điểm riêng biệt của cộng đồng đó.

Ai tham gia Ủy Ban Đếm Toàn Diện Minneapolis?

Các thành viên trong ủy ban do Thị Trưởng và Hội Đồng Thành Phố tuyển chọn. Bà Sarah Hernandez (McKnight Foundation) và ông Hussein Samatar (African Development Center) là các đồng chủ tịch của Ủy Ban Đếm Toàn Diện Minneapolis.

Sắp tới sẽ có một danh sách đầy đủ các thành viên ủy ban.

Khi nào thì Ủy Ban Đếm Toàn Diện sẽ họp?

Last updated Sep 27, 2011