Koree ‘Complete Count Committee’

Koreen ‘Complete Count Committee’ maali?

Koreen ‘Complete Count Committee’ (CCC) jedhamu jiraattonni hawaasa isaanii keessatti waa’ee lakkaawinsa ummataa sirnaan akka hubatanii gammachuun itti hirmaatan kakaasuu dhaaf jecha, namoota mootummaalee gosaa, kutaa fi naannoo irraa fedhiin walitti dhufan irraa koree ijaarame. Koreewwan akkanaa kun, bakka-bu’oota dhaabota dameelee mootummaa, jaarmayoota barnootaa, kan daldalaa, kan amantii tii fi kan sabaa-himaaa uf-keessatti ammatan. Koreen CCC karoora haalaa-amala hawaasa adda addaatiin wal simatu baasee hojirra oolcha.

Koree ‘Complete Count Committee’ tan Minneapolis eenyutu ijaara ?

Miseensonni koree kanaa Bulchaa-Magaalaatii fi Gola-aangawaa Magaalaa tiin filaman. Ammaan tana Sarah Hernandez (tan McKnight Foundation) fi Hussein Samatar (kan dhaabbata African Development Center) tu koree ‘Complete Count Committee’ Minneapolis akka abbootii-barcumaatti geggeessa.

Maqaaleen miseensosta koree guutummatti yeroo gabaa keessatti ifa taasifama.

Koreen Complete Count Committee yoom walgaya?

Last updated Aug 18, 2016