Koree ‘Complete Count Committee’

Koreen ‘Complete Count Committee’ maali?

Koreen ‘Complete Count Committee’ (CCC) jedhamu jiraattonni hawaasa isaanii keessatti waa’ee lakkaawinsa ummataa sirnaan akka hubatanii gammachuun itti hirmaatan kakaasuu dhaaf jecha, namoota mootummaalee gosaa, kutaa fi naannoo irraa fedhiin walitti dhufan irraa koree ijaarame. Koreewwan akkanaa kun, bakka-bu’oota dhaabota dameelee mootummaa, jaarmayoota barnootaa, kan daldalaa, kan amantii tii fi kan sabaa-himaaa uf-keessatti ammatan. Koreen CCC karoora haalaa-amala hawaasa adda addaatiin wal simatu baasee hojirra oolcha.

Koree ‘Complete Count Committee’ tan Minneapolis eenyutu ijaara ?

Miseensonni koree kanaa Bulchaa-Magaalaatii fi Gola-aangawaa Magaalaa tiin filaman. Ammaan tana Sarah Hernandez (tan McKnight Foundation) fi Hussein Samatar (kan dhaabbata African Development Center) tu koree ‘Complete Count Committee’ Minneapolis akka abbootii-barcumaatti geggeessa.

Maqaaleen miseensosta koree guutummatti yeroo gabaa keessatti ifa taasifama.

Koreen Complete Count Committee yoom walgaya?

Last updated Aug 18, 2016

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

 

facebook25x25 twitter25x25 youtube25x25 Minneapolis311icon logo tv 14 footer icon image linkedin_32x32
mpls-logo-white120