Cov Lus Hnug thiab Teb Txog 2010 Kev Txheeb Suav Tib Neeg

Kev txheeb suav tib neeg yog dabtsi?

Kev txheeb suav tib neeg yog thaum txheeb suav tag nhro tej pej xeem nyob hauv Mekas teb. Ib zaug hauv 10 lub xyoo twg Tebchaw Mekas Kev Txheeb Suav Tib Neeg yuav tsum tau suav txheeb kom tag txhua tus neeg. Kev txheeb suav tib neeg yog ib qho yuav tsum tau ua los ntawm U.S. Constitution (Tebchaw Mekas Cov Cai).

Vim li cas peb thiaj txheeb suav pej xeem?

Txhua leej txhua tus muaj cai kom yuav tsum raug txheeb suav. Tus lej txheeb suav yuav yuam tau kom pab nyiaj txiag rau koj khoog zej zog, kev tiv thaiv, kev kawm ntawv thiab kom muaj tej yam kev pab rau koj thiab koj tsev neeg tau siv.

Kev txheeb suav tib neeg yuav siv coj los ntsuam xyuas kom paub seb Amekas tebchaws yuav tsum muaj pes tsawg tus nom tswv muaj cai sau kev cai nyob rau hauv. Tam sis nos Minnesota muaj yim tus nom tswv sawv cev uas muaj cai sau kev cai. 2010 kev txheeb suav tib neeg yuav siv los txiav txim seb 10 xyoo tom ntej nos cov nom tswv uas muaj cai sau kev cai yuav tsum muaj pes tsawg tus. Xyoo nos, tej zaum peb lub xeev yuav raug poob ib tug nom tswv muaj cai sau kev cai (congressional representative) vim cov neeg pej xeem suav muaj tsuas txheeb tshaj 2,000 tus neeg xwb.

Kev txheeb suav tib neeg pib thaum twg?

2010 kev txheeb suav tib neeg yuav pib rau Lub 4 Hli Ntuj hnub 1, xyoo 2010. Yuav xa daim ntawv muaj lub hnug kom txhua tag nhro cov chaw nyob muaj hauv nriaj teb nos. Tsoom fwv cov hoobkas yeej tau nrog U.S. Census Bureau pab saib xyuas kom tag nrho cov chaw nyob raug xam tag rau hauv cov ntawv yuav xa tawm kom tsis pub seem.

U.S. Census Bureau yuav suav peb li cas?

Daim ntawv muaj lub hnug nyob rau hauv yuav muab xa tawm ib rau peb vasthis ua ntej Hnub Txheeb Suav Tib Neeg: Lub 4 Hli Ntuj hnub 1, xyoo 2010. Tom qab pej xeem fias tiav daim ntawv muaj lub hnug nyob rau hauv ces muab xa rov qab tuaj rau U.S. Census Bureau.

Txog rau thaum lub 7 Hli Ntuj 2010, tsev neeg twg tsis fias lawv daim ntawv xa rov qab tuaj yuav raug cov neeg ua hauj lwm txheeb suav tib neeg hu xovtooj losyog tuaj khob qhov rooj tom tsev.

Kuv cov lus teb yuav muab khaws zoo cia tsis pub nthuav tawm puas yog?

Yog. Hauv txoj cai, Census Bureau yuav tsum tiv thaiv thiab khaws koj cov lus teb tsis pub qhia thiab nthuav tawm. Tsis pub muab qhia rau leej twg, tsis hais tsoom fwv, nrog rau hoob kas saib xyuas neeg khiav lwm tebchaws tuaj (immigration), hoob kas saib xyuas vajtse (housing) thiab lwm cov koom haum.

U.S. Census Bureau cog lus yuav tiv thaiv koj cov lus teb tsis pub nthuav tawm vim koj kev ntseeg thiab kev koom tes yog qhov cia siab yuav pab txheeb suav tib neeg kom txhij txhua. Kom paub tau tshaj nos, mus xyuas U.S. Census Bureau’s cai tswj tiv thaiv ntaub ntawv tsis pub qhia txog thiab cai kav txog siv online.

Kuv yuav ua li cas kom paub tau tshaj nos?

Kev paub ntxiv txog 2010 kev txheeb suav tib neeg hauv Minneapolis yuav muab tshaj tawm rau phab ntawv nos. Koj email rau [email protected] los tau.

Xav kom paub ntxiv mus nrhiav pem U.S. Census Bureau.

Last updated Sep 27, 2011

QUICK LINKS

Home

Contact us

Email updates

Find a service

About this site

For employees

Accessibility:
For reasonable accommodations or alternative formats, contact 311.
People who are deaf or hard of hearing can use a relay service to call 311 at 612-673-3000.
TTY users can call 612-673-2157 or 612-673-2626.

Para asistencia 612-673-2700, Yog xav tau kev pab, hu 612-637-2800, Hadii aad Caawimaad u baahantahay 612-673-3500. 

CONNECT

311 call center

TTY relay service

City of Minneapolis Facebook City of Minneapolis Twitter City of Minneapolis YouTube ChaNNEL Minneapolis 311 Minneapolis 14 Government TV City of Minneapolis LinkedIn

Minneapolis, City of Lakes logo