Complete Count Committee (Ib pab neeg txaus siab pab dawb qhia txog kev txheeb suav neeg)

Complete Count Committee yog dabtsi?

Complete Count Committee (CCC) yog ib pab neeg txaus siab koom tes pab dawb los ntawm ib haiv neeg, lub xeev thiab tsoom fwv cov chaw hauj lwm kom tswj thiab qhia tib neeg ntau li ntau tau txog kev txheeb suav tib neeg thiab hais kom tib neeg hauv zos npaj siab fias ntawv xa rov qab tuaj. Feem ntau cov neeg txaus siab los pab dawb yog cov neeg sawv ce ntawm pej xeem nyob hauv tsoom fwv cov koos haum, tsev kawm ntawv, lag luam, cov koos haum ntawm kev tseeg, thiab tej kev tshaj tawm. Pab CCC yuav los tawm tswv yim thiab los siv lub tswv yim kom yuav ua cas thiaj ncav cuag txhua haiv neeg hauv zej zog.

Leej twg yog cov nyob rau hauv Minneapolis Complete Count Committee?

Tus Cob Moos (Mayor) thiab Pab Neeg Tswj Saib Xyuas Lub Nroog (City Councils) yog cov los xaiv pab neeg txaus siab pab dawb tawm tswv yim. Sarah Hernandez (McKnight Foundation) and Hussein Samatar (African Development Center) yog cov los tawm tswv yim txhawb ua Minneapolis Complete Count Committee.

Tsis ntev saum nos twb ua yuav tiav daim ntawv muaj tag nrho cov npe ntawm pab neeg txaus siab los pab dawb nyob rau hauv.

Thaum twg pab Complete Count Committee sib ntsib?

Last updated Sep 27, 2011